SäännötTurun keskiaikaseura Unikankare ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Turun keskiaikaseura Unikankare ry ja kotipaikka Turku. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan seuraksi.

2 § Seuran tarkoituksena on edistää keskiajan ja renessanssin kulttuurien harrastusta ja tuntemusta.Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää opetus- ja harrastustilaisuuksia. Seura on Suomen keskiaikaseura ry:n jäsen.

Toimintansa tukemiseksi seura voi kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa välittömästi seuran tarkoituksen toteuttamiseen liittyvää ansiotoimintaa sekä harrastusmateriaalin jäsenille välittämistä voittoa tavoittelematta.

Seura voi järjestää myyjäisiä ja harrastusnäytöksiä sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä hankittuaan siihen asianmukaisen luvan.

3 § Seuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäseneksi voidaan hyväksyä vain Suomen kansalainen tai vakituisesti Suomessa oleskeleva henkilö. Jäseneksi ei voida hyväksyä henkilöä, joka on Suomen keskiaikaseura ry:n tai jonkin sen jäsenyhdistyksen jäsen.

Jäseniltä voidaan kerätä jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää seuran syyskokous.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan yhden kuukauden kuluessa eräpäivästä katsotaan eronneeksi seurasta.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa, tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4 § Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään viisitoista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi, ja hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan sekä nimeää sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, rahastonhoitajaksi tai varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita vain seuran jäsen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan, kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun joku hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä; äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen siihen oikeuttama henkilö.

6 § Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7 § Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta joko

a) lähettämällä se kirjallisena kirjeitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle tai

b) julkaisemalla se seuran kotisivuilla tai muussa seuran vakiintuneessa sähköisessä tiedotuskanavassa tai

c) julkaisemalla se seuran tai Suomen keskiaikaseura ry:n lehdessä.

8 § Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli seuran kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksessa on jokaisella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja yksi ääni.

Seuran päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen

7. Ilmoitusasiat

8. Hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen ja jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

6. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen

7. Yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja heidän varatoiminnantarkastajien valitseminen alkavalle tilikaudelle

8. Ilmoitusasiat

9. Hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Päätös sääntöjen muuttamisesta tulee voimaan vain jos Suomen keskiaikaseura ry:n hallitus vahvistaa päätöksen. Päätös seuran purkamisesta on vahvistettava kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä seuraavassa seuran kokouksessa, joka pidetään aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä kokouksesta, jossa päätös tehtiin.

Seuran purkautuessa sen varat käytetään seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisen vahvistavan kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen.


%d bloggers like this: